Επιστολή ΑΣΠΕ στο Ι.Κ.Υ. για την κατάργηση μοριοδότησης των πολυτέκνων Reviewed by Momizat on . Αρ. Πρωτ. 151 Αθήνα, 28/2/2019   Προς Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών                 Αρ. Πρωτ. 151 Αθήνα, 28/2/2019   Προς Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών                 Rating: 0
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Επιστολή ΑΣΠΕ στο Ι.Κ.Υ. για την κατάργηση μοριοδότησης των πολυτέκνων

Επιστολή ΑΣΠΕ στο Ι.Κ.Υ. για την κατάργηση μοριοδότησης των πολυτέκνων

Αρ. Πρωτ. 151 Αθήνα, 28/2/2019

 

Προς

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών                                                         ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

(Ι.Κ.Υ.)

Δ/νση Υποτροφιών

Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία

 

 

ΘΕΜΑ: Προσκλήσεις του ΙΚΥ για την εκδήλωση ενδιαφέροντος φοιτητών –τριών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για χορήγηση Προπτυχιακών Υποτροφιών

 

Για το προκείμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

  1. Από Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, επιβεβαιώθηκε ότι η Χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης και εξυφαίνεται μια αθέατη γενοκτονία.

Το έτος 2018 οι θάνατοι υπερέβησαν τις γεννήσεις κατά 33.812 (γεννήσει 87.074 – θάνατοι 120.886) ενώ την  τελευταία τριετία οι θάνατοι υπερέχουν των γεννήσεων κατά 95.654 (γεννήσεις 268.525 και θάνατοι 364.179).

 

  1. Η τάξη των πολυτέκνων, που ανήκει στις πλέον ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας, είναι η μόνη που αντιστέκεται σθεναρά στον κατήφορο της υπογεννητικότητας.

 

3 α.     Ο Συνταγματικός νομοθέτης αναγνωρίζοντας τη συμβολή των πολυτέκνων οικογενειών στην άμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος, με ρητή διάταξη του Συντάγματος  (παρ. 2 του άρθρου 21) παρέχει ειδική προστασία στις οικογένειες αυτές, αφού η διάταξη αυτή ορίζει:

«2. Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα της ειδικής φροντίδας του κράτους»

β.         Περαιτέρω το Σύνταγμα,  με την παρ. 5 του ιδίου άρθρου, υποχρεώνει το κράτος και τους Φορείς του να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν δημογραφική πολιτική, αφού η παραπάνω διάταξη ορίζει ρητά:

«5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους».

 

γ.         Το Σ.τ.Ε. με  σειρά αποφάσεων της Ολομέλειάς του έχει αποφανθεί πως:

 «Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

δ.         Το άρθρο 25 του Ν. 4440/2016, που αναφέρεται στην ανακατανομή ποσοστών ειδικών κατηγοριών στο σύστημα προσλήψεων του Ν. 2190/1994, στο εδ. β’ της παρ. 1, ορίζει:

«β) Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων».

ε.         Ο Ν. 3454/2006, στην παρ. 3 του άρθρου 6 αναφέρει, χωρίς περιστροφές.

«3. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του Ν.860/1979 (ΦΕΚ 2 Α΄), όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του παρόντος, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα».

Με την παραπάνω διάταξη τα παιδιά των πολυτέκνων προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό (έγγαμα – άγαμα – εξαρτώμενα κ.ά).

 

4 α.     Με τα παραπάνω δεδομένα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

  • Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με την υπ’ αριθμ. ΑΠ 3819/2017 Πρόσκληση του Ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 για την εκδήλωση ενδιαφέροντος Φοιτητών/τριών για χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών, στο πλαίσιο των Κοινωνικών κριτηρίων μοριοδοτούσε το φοιτητή/τρια που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας με οκτώ (8) μόρια.
  • Όμως, όλως παραδόξως και παντελώς αναιτιολόγητα στην υπ’ αριθμ. ΑΠ 8230/2018 πρόσκληση του Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 στο ίδιο πλαίσιο των κοινωνικών κριτηρίων  δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά σε παιδιά πολυτέκνων οικογενειών, αλλά γίνεται αναφορά σε  εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας με τέσσερα τέκνα  και άνω που λαμβάνει 8 μόρια.

β.         Η ως άνω απαίτηση της πρόσκλησης του Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, να είναι δηλαδή εξαρτώμενο μέλος οικογένειας με τέσσερα παιδιά για να μοριοδοτηθεί με οκτώ (8) μόρια, είναι αυθαίρετη, μη σύννομη και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις προμνησθείσες διατάξεις.

γ.         Αντί το ΙΚΥ ως Κρατικός Φορέας  να λάβει, σε κάθε περίπτωση, κίνητρα δημογραφικά για την άμβλυνση της υπογεννητικότητας, όπως  επιτάσσει το Σύνταγμα (παρ. 5 του άρθρου 21), με την παραπάνω ρύθμιση λαμβάνει μέτρο αντιδημογραφικό, αντιπολυτεκνικό και αντιοικογενειακό, αδικούνται κατάφωρα τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών και απορρίπτονται αδικαιολόγητα οι αιτήσεις συμμετοχής τους.

  1. Σας παρακαλούμε να αποκαταστήσετε άμεσα την αδικία που γίνεται σε βάρος των παιδιών των πολυτέκνων οικογενειών, καθιστώντας την πρόσκλησή σας για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 δίκαιη και σύννομη, ώστε φοιτητής/τρια που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και όχι εξαρτώμενο μέλος αυτής, να μοριοδοτείται με οκτώ (8) μόρια και κάνοντας έτσι δεκτές τις εντάσεις που θα κατατεθούν από παιδιά πολυτέκνων οικογενειών.

 

Για την ΑΣΠΕ

       Ο Πρόεδρος                       Η Γεν. Γραμματέας          Ο Διευθυντής

 

 

Βασίλειος Θεοτοκάτος     Δήμητρα-Ινές Αγγελή    Χαράλαμπος Παύλος

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top