Διαδρομή: Αρχική » Οικογενειακά Επιδόματα

Κατάργηση Της Ισόβιας Σύνταξης Της Πολύτεκνης Μητέρας Και Του Πολυτεκνικού Επιδόματος

ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ Του Χαραλάμπου ΠΑΥΛΟΥ Διευθυντού της Ε.Π.Α. 1. Με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012) θεσπίστηκαν τα παρακάτω, μεταξύ των άλλων: ...

Περισσότερα

Επίδομα σε τρίτεκνους γονείς

Από 1η Ιανουαρίου 2008 χορηγείται επίδομα στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρία (3) ζώντα τέκνα, για κάθε άγαμο παιδί της κάτω των είκοσι τριών (23) ετών καθώς και στον πατέρα ο οποίος έχει τρία ζώντα τέκνα από διαφορετικούς γάμους, εφόσον όμως έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά αυτά. Το ποσό του επιδόματος για κάθε παιδί, είναι ίσο µε το εκάστοτε καταβαλλόμεν ...

Περισσότερα

Ισόβια σύνταξη στην πολύτεκνη μητέρα

 Ισόβια σύνταξη χορηγείται στη μητέρα που: Δεν δικαιούται πλέον το πολυτεκνικό επίδομα, επειδή και το τελευταίο άγαμο παιδί της συμπλήρωσε το 23ο έτος της ηλικίας του ή παντρεύτηκε. Χαρακτηρίστηκε πολύτεκνη, αλλά δεν έχει τις προϋποθέσεις να της χορηγηθεί το πολυτεκνικό επίδομα. Είχε ή έχει τέσσερα (4) παιδιά εν ζωή αλλά δεν χαρακτηρίστηκε πολύτεκνη (παιδιά μεγάλης ηλικίας). Δεν έχει εγκαταλείψει με υπ ...

Περισσότερα

Επίδομα πολυτεκνικό

Χορηγείται: Στη μητέρα με τέσσερα (4) παιδιά. Στο γονέα χωρίς σύζυγο (μητέρα – πατέρα) με τρία (3) παιδιά και εφόσον έχει την γονική μέριμνα και επιμέλεια αυτών και είναι ο μόνος υπόχρεος αυτών προς διατροφή. Στον ανάπηρο γονέα (μητέρα - πατέρα. με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ο οποίος έχει τρία (3) παιδιά. Στον πατέρα με τέσσερα (4) παιδιά από διαφορετικούς γάμους, εφόσον ...

Περισσότερα

Επίδομα τρίτου παιδιού

Χορηγείται στην μητέρα που έχει ή αποκτά τρίτο παιδί.Προϋποθέσεις για τη χορήγηση Όλα τα παιδιά της επιδοτούμενης μητέρας πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι Κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μητέρα και το επιδοτούμενο παιδί πρέπει να μένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Στον πατέρα χορηγείται το επίδομα αυτό μόνον, όταν η σύζυγός του με την οποία απέκτησε τα τρία (3) παιδιά απεβίωσε ή έχει ε ...

Περισσότερα

Εφάπαξ παροχή δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ

Χορηγείται στην μητέρα που αποκτά από 01-01-2006 και μετά, τρίτο παιδί ή παιδί πέραν του τρίτου (τέταρτο, πέμπτο κ.λπ.) και για κάθε ένα από τα παιδιά αυτά. Σε περίπτωση που η μητέρα αποβιώσει ή είναι υπαίτια για εγκατάλειψη των παιδιών της ή διακόψει οριστικά την συγκατοίκησή της με αυτά, η παροχή καταβάλλεται στο πρόσωπο που έχει την ευθύνη διατροφής των παιδιών. Δικαιούχοι της παροχής είναι: α. Έλληνες π ...

Περισσότερα

Οικογενειακά Επιδόματα

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ Ο Ο.Γ.Α., που ενεργεί επί του προκειμένου ως εντολοδόχος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, χορηγεί τα παρακάτω επιδόματα: Εφάπαξ παροχή 2.000 Ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3454/07-04-2006 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/7-4-2006). Επίδομα τρίτου παιδιού, σύμφωνα με τις διατάξεις: Άρθρο 63 του Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/31-7-1990) και Άρθρο 39 του Ν. 245 ...

Περισσότερα

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top