Διαδρομή: Αρχική » Βιβλιάρια (Ταυτότητες) Πολυτέκνων – Ισχύς Και Θεώρηση Τους

Βιβλιάρια (Ταυτότητες) Πολυτέκνων – Ισχύς Και Θεώρηση Τους

Ισχύει από 1/1/2013 και μετά

Οι χαρακτηριζόμενοι ως πολύτεκνοι εφοδιάζονται με βιβλιάρια της Α.Σ.Π.Ε., που αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πολυτεκνικής τους ιδιότητας.

Κανείς δεν δικαιούται να τύχει των ευεργετημάτων που παρέχει η πολιτεία στους πολυτέκνους, εάν δεν είναι εφοδιασμένος με βιβλιάριο πολυτέκνου, που να είναι θεωρημένο.

Με το Ν.4093/2012, από 1/11/2012 καταργήθηκαν η ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μάνας, το επίδομα του τρίτου παιδιού και η εφάπαξ παροχή των 2.000 ευρώ, ενώ από 1/1/2013 καταργήθηκε και το πολυτεκνικό επίδομα.

Κατόπιν τούτου, του λοιπού δεν γίνεται από τον Ο.Γ.Α. η παρακράτηση της συνδρομής για όσους έπαιρναν πολυτεκνικό επίδομα (είχαν δηλαδή έστω και ένα παιδί άγαμο και μικρότερο του 23ου έτους της ηλικίας του).

Για το λόγο αυτό για τη θεώρηση των πολυτεκνικών βιβλιαρίων από 1/1/2013 ισχύουν τα κάτωθι:

– Η θεώρηση των πολυτεκνικών βιβλιαρίων γίνεται από 1ης Ιανουαρίου 2013 για ένα (1) χρόνο, με την επικόλληση του νέου ενσήμου που φέρει την ένδειξη 20ΧΧ (έτος για το οποίο πραγματοποιείται η θεώρηση) και ο Σύλλογος εισπράττει τη συνδρομή ανά έτος.

– Η συνδρομή είναι 20€ το έτος για κάθε οικογένεια. Υπάρχει η δυνατότητα θεώρησης των βιβλιαρίων μέχρι και 3 έτη πληρώνοντας τις συνδρομές των ετών αυτών.

– Για την θεώρηση των βιβλιαρίων απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως από το Δήμο.

– Για την αντικατάσταση βιβλιαρίου (λόγω φθοράς ή απώλειας) απαιτείται πρόσφατη φωτογραφία και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως από το Δήμο.

– Βιβλιάρια πολυτέκνων δικαιούνται οι πολύτεκνοι γονείς και τα παιδιά που είναι:

  • Άγαμα (αγόρια και κορίτσια) εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι τη συμπλήρωση του έτους αυτού.
  • Άγαμα (αγόρια και κορίτσια) που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαιδεύσεως και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα.
  • Άγαμα αγόρια  που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον διαρκεί η στράτευσή τους.
  • Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως. (ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής καταστάσεως).

– Όσοι έχουν θεωρήσει τα βιβλιάριά τους για το έτος 2013 και μετά, θα πρέπει να προβούν στη θεώρηση αυτών, για ένα χρόνο, καταβάλλοντες το ποσό των 20 ευρώ ανά έτος και να φέρουν επικολλημένο το νέο ένσημο με την ένδειξη 20ΧΧ, αλλιώς δεν θα είναι νόμιμη η θεώρηση.

Τί ίσχυε πριν από τις 1/1/2013

Οι χαρακτηριζόμενοι ως πολύτεκνοι εφοδιάζονται με βιβλιάρια της Α.Σ.Π.Ε., που αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πολυτεκνικής τους ιδιότητας.

Κανείς δεν δικαιούται να τύχει των ευεργετημάτων που παρέχει η πολιτεία στους πολυτέκνους, εάν δεν είναι εφοδιασμένος με βιβλιάριο πολυτέκνου, που να είναι θεωρημένο.

Ειδικότερα η θεώρηση των βιβλιαρίων – ταυτοτήτων από 1/1/2007 θα γίνεται:

α. Των πολυτέκνων γονέων για τρία (3) χρόνια.

β. Των αγάμων τέκνων (αγόρια και κορίτσια) εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι τη συμπλήρωση του έτους αυτού.

γ. Των αγάμων τέκνων που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαιδεύσεως και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα.

δ. Των αγάμων τέκνων, που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον διαρκεί η στράτευσή τους.

ε. Των τέκνων (ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής καταστάσεως) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

Περαιτέρω ισχύουν τα παρακάτω για τη θεώρηση των πολυτεκνικών βιβλιαρίων – ταυτοτήτων:

α. Όσες πολύτεκνες μητέρες και πατέρες λαμβάνουν από τον Ο.Γ.Α. πολυτεκνικό επίδομα, έχουν δηλαδή έστω και ένα παιδί άγαμο και μικρότερο του 23ου έτους της ηλικίας του, θα θεωρούν τα πολυτεκνικά βιβλιάρια – ταυτότητες όλων των δικαιουμένων μελών της οικογενείας τους χωρίς να καταβάλλουν συνδρομή για τρία (3) χρόνια, αφού ο Ο.Γ.Α. θα παρακρατεί μηνιαίως το ποσό του ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50 €) από το επίδομα που λαμβάνουν.

β. Οι πολύτεκνες μητέρες που λαμβάνουν ισόβια σύνταξη, για τη θεώρηση των πολυτεκνικών βιβλιαρίων – ταυτοτήτων, θα καταβάλλουν στην Ένωση το ποσό των πενήντα τεσσάρων ευρώ (54€), ποσό δηλαδή που αναλογεί στη θεώρηση γιατρία (3) χρόνια, δεδομένου ότι από τον Ο.Γ.Α δεν θα γίνεται παρακράτηση της συνδρομής στην περίπτωση αυτή.

γ. Το ίδιο ποσό των 54€ θα καταβάλλουν και όσοι έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα και δεν λαμβάνουν ούτε το επίδομα ούτε τη σύνταξη (δηλαδή: ο γονέας που έχει τέκνα από δύο γάμους και δεν λαμβάνει επίδομα ούτε σύνταξη και ο χήρος που τα παιδιά του είναι έγγαμα ή μεγαλύτερα του 23ου έτους της ηλικίας τους).

δ. Η Α.Σ.Π.Ε. και η Ε.Π.Α. επιδιώκουν να γίνει νομοθετική ρύθμιση, ώστε να γίνεται παρακράτηση της συνδρομής από τον Ο.Γ.Α και από τις πολύτεκνες μητέρες, που λαμβάνουνισόβια σύνταξη, ώστε να μην καταβάλλουν συνδρομή στην Ένωση και το όλο θέμα να ρυθμιστεί κατ’ ομοιόμορφο τρόπο.

ε.  Με τις διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου οι πολύτεκνοι, πέραν της συνδρομής τους για τη θεώρηση των πολυτεκνικών τους βιβλιαρίων – ταυτοτήτων δεν θα καταβάλλουν στην Ένωση καμία άλλη συνδρομή ή εισφορά, τακτική ή έκτακτη για οποιαδήποτε αιτία (αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας, έκδοση πιστοποιητικών, διάθεση αγαθών κλπ.).

Σχετικά:
α) Άρθρο 6 παρ.2 εδ.2 και 16 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/7-4-2006) και
β) Υπ’ αριθ.Π1α/Γ.Π.9849/25-1-2007 (ΦΕΚ 141/Β/5-2-2007) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Χαρ. Ν. ΠΑΥΛΟΣ
Δ/ντής Ε.Π.Α.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top