Κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων – Μειώσεις φόρου Reviewed by Momizat on . Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58/Α/23-4-2010) που ψηφίσθηκε πρόσφατα, η κλίμακα του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και ο Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58/Α/23-4-2010) που ψηφίσθηκε πρόσφατα, η κλίμακα του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και ο Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων – Μειώσεις φόρου

Κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων – Μειώσεις φόρου

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58/Α/23-4-2010) που ψηφίσθηκε πρόσφατα, η κλίμακα του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και οι μειώσεις του φόρου διαμορφώνονται ως εξής…

1. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του N. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το εισόδημα, που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου, υποβάλλεται σε φόρο με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

  
Κλιμάκιο Φορολογικός Φόρος Σύνολο Σύνολο
Εισοδήματος Συντελεστής Κλιμακίου Εισοδήματος Φόρου
(Ευρώ) % (Ευρώ) (Ευρώ) (Ευρώ)
         
12.000 0 0 12.000 0
4.000 18 720 16.000 720
6.000 24 1.440 22.000 2.160
4.000 26 1.040 26.000 3.200
6.000 32 1.920 32.000 5.120
8.000 36 2.880 40.000 8.000
20.000 38 7.600 60.000 15.600
40.000 40 16.000 100.000 31.600
Υπερβάλλον 45      

Το αφορολόγητο ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) Ευρώ ισχύει, εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγος του και τα τέκνα που τους βαρύνουν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε., όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, οι φυλακισμένοι και οι κάτοικοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματος τους, δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας χωρίς την προσκόμιση αποδείξεων. Στις πιο πάνω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται αυτές που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 8 και 9, οι δαπάνες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 17, οι δαπάνες που προβλέπονται στο άρθρο 23, οι δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών γενικά, καθώς και οι δαπάνες εισιτηρίων κάθε είδους μεταφορικών μέσων.

Το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται, με βάση το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικό εισόδημα του φορολογουμένου, ανά κλίμακα, ως εξής:

α. Για ατομικό εισόδημα μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000) Ευρώ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) αυτού και

β. Για ατομικό εισόδημα πάνω από δώδεκα χιλιάδες (12.000) Ευρώ, για το τμήμα αυτού μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000) Ευρώ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) και για το τμήμα αυτού πάνω από τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) Ευρώ σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) αυτού.

Όταν το ατομικό εισόδημα είναι μέχρι έξι χιλιάδες (6.000) Ευρώ δεν απαιτούνται αποδείξεις δαπανών.

Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου υπολείπεται του πιο πάνω ποσοστού, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) επί της διαφοράς. Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών υπερβαίνει το ποσοστό αυτό εκπίπτει από το συνολικό φόρο, που προκύπτει με βάση την πιο πάνω κλίμακα, φόρος, που υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) επί της διαφοράς. Το ποσό των δαπανών για την επιβολή ή την έκπτωση φόρου, σύμφωνα με τα δύο προηγούμενα εδάφια, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) Ευρώ για τον υπόχρεο και τα τριάντα χιλιάδες (30.000) Ευρώ για συζύγους. Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην αρχική δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικό εισόδημα της αρχικής δήλωσης τους, αφού προηγουμένως καλυφθεί το ποσό των αποδείξεων που απαιτείται για την κάλυψη του αφορολόγητου ποσού. Όταν ο ένας σύζυγος δηλώνει εισόδημα μέχρι έξι χιλιάδες (6.000) Ευρώ, οι αποδείξεις που προσκομίζονται καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα έξι χιλιάδες (6.000) Ευρώ».

 

2.     α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της προηγούμενης παραγράφου αυξάνεται κατά χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα (1) τέκνο που τον βαρύνει, κατά τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ εάν έχει δύο (2) τέκνα που τον βαρύνουν, κατά έντεκα χιλιάδες πεντακόσια (11.500) Ευρώ εάν έχει τρία (3) τέκνα που τον βαρύνουν και κατά δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ για κάθε τέκνο πάνω από τα τρία (3) που τον βαρύνουν».

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top