Κριτήρια Επιλεξιμότητας Δικαιούχων Δωρεάν Διανομής Τροφίμων Από Τα Αποθέματα Παρέμβασης Της Ε.Ε. Reviewed by Momizat on . Με βάση την υπ’ αριθ. 40946/23-3-2005 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που καθο Με βάση την υπ’ αριθ. 40946/23-3-2005 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που καθο Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Διανομή Προϊόντων » Κριτήρια Επιλεξιμότητας Δικαιούχων Δωρεάν Διανομής Τροφίμων Από Τα Αποθέματα Παρέμβασης Της Ε.Ε.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Δικαιούχων Δωρεάν Διανομής Τροφίμων Από Τα Αποθέματα Παρέμβασης Της Ε.Ε.

Με βάση την υπ’ αριθ. 40946/23-3-2005 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που καθορίζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης της Ε.Ε., δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα.

Ως άπορα άτομα σύμφωνα με την παραπάνω Κ.Υ.Α. θεωρούνται τα άτομα που έχουν οικογενειακό ή ατομικό ετήσιο εισόδημα μέχρι και 15.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 30% για τη σύζυγο και κατά 20% για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. Παιδιά που εγκαταλείπονται σε ιδρύματα, θεωρούνται ως άπορα, ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Οι πολύτεκνες οικογένειες – μέλη της Ενώσεώς μας, εάν επιθυμούν να ενταχθούν στα σχετικά προγράμματα και να συμπεριληφθούν στις καταστάσεις που θα υποβληθούν στη Δ/νση Γεωργίας να προσκομίσουν ή να αποστείλουν στην Ε.Π.Α. μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011, φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας στην οποία ανήκουν προκειμένου να εξακριβωθεί εάν έχουν τις προϋποθέσεις που απαιτεί η ως άνω απόφαση για να ενταχθούν στο σχετικό πρόγραμμα.

Προς διευκόλυνσή σας ενημέρωσή σας, στο συννημένο αρχείο θα βρείτε πίνακα που δείχνει το ύψος του ετήσιου οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος, που πρέπει να έχουν οι πολύτεκνες οικογένειες για να δικαιούνται δωρεάν τρόφιμα, ανάλογα με τον αριθμό των ανηλίκων παιδιών ή προστατευομένων μελών ή περιπτώσεων πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα κ.λπ.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα

Εξυπακούεται ότι:

  • Θα αποκλεισθούν από το πρόγραμμα δωρεάν παραλαβής προϊόντων όσοι δεν προσκομίσουν, εντός της ταχθείσης ημερομηνίας (31/12/2011) το εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας και
  • Δεν θα ληφθούν υπόψη εκκαθαριστικά σημειώματα προηγουμένων ετών.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top