Εισαγωγή Πολύτεκνων Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Reviewed by Momizat on .  1 α. Με το άρθρο 44 του προσφάτως ψηφισθέντος Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012): «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμέν  1 α. Με το άρθρο 44 του προσφάτως ψηφισθέντος Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012): «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμέν Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Ενημέρωση » Εισαγωγή Πολύτεκνων Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Εισαγωγή Πολύτεκνων Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 1 α. Με το άρθρο 44 του προσφάτως ψηφισθέντος Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012): «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», αντικαταστάθηκε η παρ. 11β του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011), την οποία είχε επινοήσει η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, με μοναδικό σκοπό να πλήξει τους πολυτέκνους, παρεμβάλλοντας ανυπέρβλητα εν πολλοίς εμπόδια στην εισαγωγή τους στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό, σοβαρά κοινωνικά προβλήματα στις πολύτεκνες οικογένειες.

β.Ειδικότερα με το παραπάνω άρθρο 44 του Ν. 4071/2012 επήλθαν οι παρακάτω ρυθμίσεις:

i. Δεν ισχύουν πλέον τα ηλικιακά όρια για τους πολυτέκνους και τα παιδιά τους, που είχε επινοήσει με την αντισυνταγματική ερμηνεία του νόμου το Υπουργείο Παιδείας, αξιώνοντας με την καταργηθείσα διάταξη όλα τα τέκνα της πολύτεκνης οικογένειας να είναι κάτω των 23 ετών (ή των 25 εάν ήσαν φοιτητές).

Με την ίδια διάταξη απαλείφεται και το ηλικιακό όριο των 26 ετών, που ίσχυε για τους τριτέκνους.

ii. Καταργήθηκε το εισοδηματικό κριτήριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος των 60.000 ευρώ (προσαυξανόμενο κατά 10.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του δευτέρου), που είχε θεσπισθεί με την καταργηθείσα διάταξη, για την εισαγωγή των πολυτέκνων στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Το ίδιο έγινε και για τους τριτέκνους.

iii. Καταργήθηκε η αντισυνταγματική και παράνομη Υπουργική Απόφαση της πρώην Υπουργού Παιδείας υπ’ αριθμ. Φ253/67430/15-6-2011 (ΦΕΚ 103/Β/16-6-2011), με την οποία τροποποιήθηκαν οι όμοιες Φ253/28934/Β6/21-3-2006 και Φ253/27456/Β6/11-3-2009 της πρώην Υπουργού Παιδείας, με την οποία οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας των πολυτέκνων και των παιδιών τους, δεν μπορούσαν να επικαλεσθούν την πολυτεκνική τους ιδιότητα, προκειμένου να εισαχθούν, με τις ειδικές κατηγορίες, σε Σχολές που ευρίσκοντο εκτός της Περιφέρειας του τόπου μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.

iv. Εξαφανίσθηκε η επαίσχυντη και εκβιαστική διάταξη, με την οποία προεβλέπετο ο αποκλεισμός, κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη, από τη διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ ή Σχολές, εάν μετά την εισαγωγή ήθελε διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος δεν ανήκε σε κάποια από τις ειδικές κατηγορίες. Και η απειλή αυτή αφορούσε άμεσα και τα παιδιά των πολυτέκνων που θα επικαλούντο την πολυτεκνική τους ιδιότητα, τη στιγμή που είχαν αδελφό/ή να υπερβαίνει το 23ο ή σε περίπτωση Σπουδών, το 25ο έτος της ηλικίας του.

Ο εκβιασμός αυτός επέδρασε καταλυτικά και στα παιδιά των πολυτέκνων και πολλά απ’ αυτά δεν επικαλέστηκαν την πολυτεκνική τους ιδιότητα με ότι αυτό συνεπάγεται.

v. Με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου καθορίστηκαν σε ποσοστό 3% ειδικές θέσεις του συνόλου των θέσεων εισακτέων, που θα καλυφθούν από τους αποφοίτους του έτους 2011 των ειδικών κατηγοριών.

Τα επί μέρους ποσοστά, κατ’ ειδική κατηγορία, θα ρυθμισθούν με Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

vi. Με το ίδιο άρθρο, στις ειδικές κατηγορίες προσετέθη και η κατηγορία: των πολύδυμων τέκνων εφόσον συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ίδιο έτος.

2. Περαιτέρω με την υπ’ αριθμ. 35/2012 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3879/2010 με την οποία ομαδοποιήθηκαν τα ΤΕΙ του Λεκανοπεδίου Αττικής και με την οποία, η πρώην Υπουργός Παιδείας, προκειμένου να πλήξει τους πολύτεκνους και τα παιδιά τους, «μετακόμισε» τη Χαλκίδα στην Αττική με αποτέλεσμα τα παιδιά των πολυτέκνων να μετεγγράφονται στο ΤΕΙ Ψαχνών Ευβοίας, ενώ εδικαιούνται να μετεγγραφούν στον τόπο κατοικίας των γονέων τους ή εκεί που σπούδαζε ο αδελφός τους.

3. Για πληρέστερη ενημέρωσή σας παρατίθενται κατωτέρω οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 44 του Ν.4071/2012:

Άρθρο 44

[ …] 2. Η υποπερίπτωση ii της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 11β του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), αντικαθίσταται ως εξής:

«ii. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων των κατόχων απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, πέραν του καθορισθέντος αριθμού στην περίπτωση i, στα Τμήματα και τις Σχολές της ίδιας περίπτωσης, ως ακολούθως:

αα) Υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75).

ββ) Υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.

γγ) Υποψηφίων: α) με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους,

β) ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, γ) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, δ) τέκνων των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120), ε) πολύδυμων τέκνων εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος.

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων εισακτέων της περίπτωσης ii δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) των θέσεων εισακτέων της περίπτωσης i.»

3. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013, για την εισαγωγή των αποφοίτων Γενικών ή άλλου τύπου Λυκείων, σε κάθε σχολή ή τμήμα που προβλέπονται στην υποπερίπτωση i της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, πρόσθετο ποσοστό 3 % επί των θέσεων εισακτέων καταλαμβάνεται, αποκλειστικά, από όσους αποφοίτησαν το έτος 2011, συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ίδιου έτους και για τους οποίους ίσχυαν κατά την αποφοίτησή τους ή ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου τα κριτήρια που αναφέρονται στις κατηγορίες της υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 3. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην υποπερίπτωση i της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997.

Οι θέσεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος καταλαμβάνονται από τους υποψήφιους που αναφέρονται στο ίδιο εδάφιο, εφόσον δεν επιλέγονται στις θέσεις της υποπερίπτωσης i της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 και στις αντίστοιχες με αυτές θέσεις των ειδικών κατηγοριών της υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα οκτώ πρώτα εδάφια που ακολουθούν την υποπερίπτωση iii της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 [ …]

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top