Τρόφιμα: Άμεση Υποβολή Δικαιολογητικών Για Ένταξη Στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων Του 2011Τροφιμων Του 2011 Reviewed by Momizat on . Στο προηγούμενο τεύχος του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» (Αριθ. φύλλου 172 – μηνών Μαρτίου – Απριλίου) δημοσιεύτηκαν οι προϋποθέσεις που έπρεπε να έχουν οι πολύτεκνες οικογένειες Στο προηγούμενο τεύχος του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» (Αριθ. φύλλου 172 – μηνών Μαρτίου – Απριλίου) δημοσιεύτηκαν οι προϋποθέσεις που έπρεπε να έχουν οι πολύτεκνες οικογένειες Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Ενημέρωση » Τρόφιμα: Άμεση Υποβολή Δικαιολογητικών Για Ένταξη Στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων Του 2011Τροφιμων Του 2011

Τρόφιμα: Άμεση Υποβολή Δικαιολογητικών Για Ένταξη Στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων Του 2011Τροφιμων Του 2011

Στο προηγούμενο τεύχος του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» (Αριθ. φύλλου 172 – μηνών Μαρτίου – Απριλίου) δημοσιεύτηκαν οι προϋποθέσεις που έπρεπε να έχουν οι πολύτεκνες οικογένειες προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα διανομής προϊόντων.

Ήδη, στο πλαίσιο της αντιδημογραφικής, αντιπολυτεκνικής και αντιοικογενειακής επιδρομής που έχει εξαπολύσει η Κυβέρνηση κατά του πολυτεκνικού κόσμου, στο ΦΕΚ 660/Β/20-4-2011 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 22830/2011 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα από 15.000 ευρώ μειώθηκε σε 12.000 ευρώ και ειδικότερα με τη νέα Κ.Υ.Α, ορίζονται τα παρακάτω:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι – Φορείς υλοποίησης
1. Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα
αποθέματα της παρέμβασης ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμέ νουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες, κατά την έννοια της παρούσης, θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €, προσαυξανόμενο κατά 30% για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά.
Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.[…] (Βλέπε πίνακα)

Με βάση την υπ’ αριθμ. 27626/27-5-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για τους σχετικούς υπολογισμούς είναι το Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα του πίνακα Γ (ενδεικτικά: μισθωτές υπηρεσίες, έσοδα/ενοίκια από ακίνητα, έσοδα από γεωργικές επιχειρήσεις, κάθε άλλο εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό) του εκκαθαριστικού σημειώματος συν τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, συν τα ποσά που φορολογούνται με ειδικό τρόπο όπως οι κωδικοί 659-660 και 431-432 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

Φαίνεται πως το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέλει να καταργήσει τη χορήγηση προϊόντων στις πολύτεκνες οικογένειες και θα ήταν εντιμότερο να το γνωστοποιήσει αυτό ευθέως, διότι διαφορετικά δεν δικαιολογείται η απόφασή του να καταθέσουν στην Ε.Π.Α. μέχρι την 1η Ιουλίου 2011 οι πολύτεκνες οικογένειες, που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία στη συνέχεια η Ε.Π.Α., μαζί με άλλα πέντε (5) συνολικά δικαιολογητικά που αφορούν το Σύλλογο, θα υποβληθεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας.

Ειδικότερα κάθε πολύτεκνη οικογένεια θα πρέπει να καταθέσει στην Ε.Π.Α. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση του τελικού δικαιούχου. (Βλέπε υπόδειγμα)
β.Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης.
γ. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.
δ. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος, ήτοι για φέτος το αντίστοιχο του 2010. Σε περίπτωση που ο τελικός δικαιούχος δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα από την Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ.. Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή. Επιπλέον αν κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα.

Ύστερα από τα παραπάνω όσες πολύτεκνες οικογένειες επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα διανομής προϊόντων παρεμβάσεως της Ε.Ε. θα πρέπει να συμπληρώσουν σε όλες απολύτως τις ενδείξεις την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτήν να τα προσκομίσουν ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικώς στην Ε.Π.Α. μέχρι την Τρίτη 28 Ιουνίου 2011.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top