Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου 9 μηνών σε Λοχαγό Reviewed by Momizat on . Με την υπ’ αρίθμ. 57/2008 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου (Ακυρωτικού) Αθηνών ακυρώθηκε  απόφαση του Διευθυντή του 1ου Επιτελικού Γραφείου του Γενικού Επι Με την υπ’ αρίθμ. 57/2008 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου (Ακυρωτικού) Αθηνών ακυρώθηκε  απόφαση του Διευθυντή του 1ου Επιτελικού Γραφείου του Γενικού Επι Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου 9 μηνών σε Λοχαγό

Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου 9 μηνών σε Λοχαγό

Με την υπ’ αρίθμ. 57/2008 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου (Ακυρωτικού) Αθηνών ακυρώθηκε  απόφαση του Διευθυντή του 1ου Επιτελικού Γραφείου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, η οποία απέρριπτε υποβληθέν αίτημα Λοχαγού περί χορηγήσεως σε αυτόν άδεια ανατροφής τέκνου 9 μηνών για το τρίτο τέκνο του, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 42 του π. δ/τος 130/84 και το άρθρο 7 του ν.δ. 1032/71 για τις γυναίκες στρατιωτικούς.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν.δ/τος 1032/1971, όπως ισχύουν, και του άρθρου 2 του ν. 1407/82, με τις οποίες παρέχεται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σ’ αυτές, στις μητέρες στρατιωτικούς των ενόπλων δυνάμεων η ειδική άδεια ανατροφής τέκνου μετ’ αποδοχών διαρκείας εννέα (9) μηνών, κατά το συνήθως συμβαίνον, από του τοκετού, ερμηνευόμενες υπό το φως τόσο της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας των δύο φύλων, όσο και των προαναφερθεισών αρχών του κοινοτικού δικαίου περί της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και της εναρμονίσεως μεταξύ της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, πρέπει να θεωρηθεί ότι έχουν εφαρμογή όχι μόνο για την μητέρα στρατιωτικό υπάλληλο (αξιωματικό και υπαξιωματικό), αλλά και για τον πατέρα στρατιωτικό υπάλληλο, ο οποίος δικαιούται επίσης να ζητήσει να του χορηγηθεί η προβλεπομένη από την διάταξη του άρθρου 7 του ν. δ/τος 1032/1971, όπως ισχύει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σ΄ αυτή, ειδική άδεια μετ’ αποδοχών ίσης διαρκείας (όση δικαιούται και η μητέρα στρατιωτικός) από του τοκετού του τέκνου του, προκειμένου να ασχοληθεί με την ανατροφή του τέκνου αυτού [παράβ. ΔΕΚ 13.11.1990 Marleasing C 106-89, 30.4.1998, Thibault C-136/95, 17.4.1997, ΔΕΗ κατά Εβρενοπούλου C 147-95 13.7.2000, Centrosteel C-456/98, 29.11.2001, Griesmar C 366/99, παράβ. επίσης ΣτΕ Ολομ. 1917-1929/1998 και ΣτΕ 2435/1997, 1379/1998 βλ. ακόμη και ΑΕΔ 3/2001]. Πρβλ. επίσης ΣΕ 1, 2/2006, 120/2007,607/2007.

Επειδή, ειδικότερα, από την προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. δ/τος 1032/1971, όπως ισχύει, ερμηνευόμενη ενόψει των αρχών της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών αλλά και της εναρμονίσεως μεταξύ της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών εκάστου των φύλων, συνάγονται τα ακόλουθα :

  • η δικαιούμενη άδεια ανατροφής τέκνου για τον σύζυγο πατέρα στρατιωτικό αρχίζει από τον τοκετό και διαρκεί επί διάστημα τόσων μηνών, όσοι απαιτούνται για να συμπληρωθεί χρόνος 14 μηνών από τη συμπλήρωση του 4ου μήνα της κυήσεως του τέκνου, ώστε να είναι ακριβώς ίση με την άδεια που δικαιούται η μητέρα στρατιωτικός από τον τοκετό και μετά (περίπου εννέα μήνες από του τοκετού κατά το συνήθως συμβαίνον),
  • την άδεια τοκετού – ανατροφής τέκνου δικαιούται κατ’ αρχήν η μητέρα, εφόσον είναι στρατιωτικός, συνεπώς ο πατέρας στρατιωτικός δικαιούται την ίδια άδεια είτε
    • εάν η σύζυγος του δεν είναι στρατιωτικός και παράλληλα αυτή δεν δικαιούται ίσης τουλάχιστον αδείας ανατροφής, κατ’ εφαρμογή άλλων ειδικών διατάξεων, είτε
    • εάν η σύζυγος του είναι στρατιωτικός και σε συμφωνία μετ’ αυτού, παραιτηθεί του δικού της δικαιώματος ανατροφής τέκνου,
  • η σχετική αίτηση για την χορήγηση της αδείας αυτής πρέπει να υποβληθεί από τον δικαιούχο πατέρα πριν τον τοκετό, ή και μετά από αυτόν, αλλά το βραδύτερο πριν από τη συμπλήρωση 14 μηνών από τη συμπλήρωση του 4ου μήνα της κυήσεως του τέκνου,
  • ότι η άδεια αυτή δεν επιτρέπεται να διαρκέσει σε καμιά περίπτωση πέραν των 14 μηνών από τη συμπλήρωση του 4ου μήνα της κυήσεως του τέκνου, και ε) ότι το δικαίωμα για την απόληψη της προαναφερθείσας αδείας είναι αυτοτελές για κάθε τέκνο, είναι επομένως δυνατή η διαδοχική χορήγηση, στον δικαιούχο πατέρα της εν λόγω αδείας, δηλαδή η χορήγηση, μετά την λήξη της αδείας για την ανατροφή του πρώτου τέκνου, νέας αδείας για την ανατροφή του δευτέρου τέκνου του, εφόσον συντρέχουν βεβαίως και οι λοιπές ανωτέρω προϋποθέσεις (εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης, κλπ).

Διαβάστε το κείμενο της απόφασης.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top