ΟΑΕΔ: ∆ηµοσιοποίηση πρώτων πινάκων µοριοδότησης υπαγοµένων στην προστασία του Ν. 2643/1998 Reviewed by Momizat on . Οι αρµόδιες Υπηρεσίες του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, που εξέτασαν τα δικαιολογητικά, τα οποία υπέβαλαν µετά τις προκηρύξεις του ∆εκεµβρίου 2014 Οι αρµόδιες Υπηρεσίες του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, που εξέτασαν τα δικαιολογητικά, τα οποία υπέβαλαν µετά τις προκηρύξεις του ∆εκεµβρίου 2014 Rating: 0
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » ΟΑΕΔ: ∆ηµοσιοποίηση πρώτων πινάκων µοριοδότησης υπαγοµένων στην προστασία του Ν. 2643/1998

ΟΑΕΔ: ∆ηµοσιοποίηση πρώτων πινάκων µοριοδότησης υπαγοµένων στην προστασία του Ν. 2643/1998

Οι αρµόδιες Υπηρεσίες του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, που εξέτασαν τα δικαιολογητικά, τα οποία υπέβαλαν µετά τις προκηρύξεις του ∆εκεµβρίου 2014 οι προστατευόµενοι του Ν.2643/1998 (όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και τέκνα αυτών, άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, όσοι έλαβαν µέρος στην Εθνική Αντίσταση και τέκνα τους, ανάπηροι και οι τραυµατίες πολέµου κ.λ.π) προκειµένου να διοριστούν ή να προσληφθούν σε θέσεις εργασίας δηµοσίων υπηρεσιών, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ, συνέταξαν τους πρώτους πίνακες µοριοδότησης των υπαγοµένων στην προστασία του Ν.2643/98.

Ειδικότερα συντάχθηκαν, µε βάση τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά:

α) Οι πρώτοι πίνακες µοριοδότησης κατά κατηγορία προστασίας και εκπαίδευσης.

β) Οι πρώτοι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων αναλυτικά για κάθε θέση.

γ) Οι πίνακες αιτούντων µε απορριφθείσες αιτήσεις.

Οι παραπάνω πίνακες θα αναρτηθούν τη ∆ευτέρα 7 Νοεµβρίου 2016, στα καταστήµατα των αρµόδιων Υπηρεσιών για τον Ν.2643/1998, καθώς και στην ιστοσελίδα του Oργανισµού www.oaed.gr.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αιτήσεις θεραπείας (ενστάσεις), στις αντίστοιχες Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ στις οποίες έχουν καταθέσει τις αιτήσεις τους, εντός του χρονικού διαστήµατος από 8/11/2016 έως 17/11/2016.

Για το παραδεκτό της υποβολής αιτήσεως θεραπείας κατατίθεται µαζί µε την αίτηση θεραπείας παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου ίσο µε 10 ευρώ.

Οι τελικοί πίνακες θα ανακοινωθούν µε την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου των αιτήσεων θεραπείας.

Οι διευθύνσεις των αρµοδίων Υπηρεσιών, στις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις θεραπείας, είναι οι ακόλουθες:

ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΑΕ∆ ΓΙΑ ΤΟ Ν.2643/98 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Αττικής και Νήσων Γούναρη 2 & Βουλιαγµένης 518, Τ.Κ. 174 56 – ΑΛΙΜΟΣ .Τηλ.:210-9989498
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας ∆ωδεκανήσου 10 Α, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310- 507783, ταχ. Θυρίδα: 19466, τ.κ. 54012, τηλ. 2310-507783.
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Ηπείρου 3 χιλιόµετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών τ.θ 70, τ.κ. 45002, Ιωάννινα, τηλ. 2651-370320
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας Ερµογένους 10, τ.κ. 414 47, Λάρισα τηλ.2410-564510.
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Κρήτης Λεωφόρος Κνωσού και Νάθενα 255β, ΤΘ 1920, τ.κ. 71409, τηλ:2810-323964. Ηράκλειο Κρήτης
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πελοποννήσου Αθηνών 89, τ.κ. 26500, τηλ.2610-966730, Πάτρα
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Καβάλα: Περιγιάλι 2, τ.κ. 65201, τηλ. 2510-223060

Κοµοτηνή: Χίλια ∆ένδρα, Ταχ. Θυρίδα 126, τ.κ. 69100, τηλ:25310-22717

ΚΠΑ2 Λαµίας Στυλίδος 93,Μεγάλη Βρύση, τ.κ. 35100, Λαµία, τηλ.22310-28665
ΚΠΑ2 Τρίπολης Τέρµα Καραϊσκάκη, τ.κ. 221 00 Τρίπολη, τηλ. 27210-224159.
ΚΠΑ2 Κοζάνης Μακρυγιάννη 22, τ.κ: 50132 Κοζάνη τηλ. 24610-24676
ΚΠΑ2 Ρόδου Θ.Σοφούλη 93, τ.κ. 85100, Ρόδος τηλ. 2241-44590 και 28910
ΚΠΑ2 Μυτιλήνης Τερπάνδρου 2, τ.κ. 811 00, Μυτιλήνη τηλ. 22510-47950-951
ΚΠΑ2 Σύρου Κιµώλου 5, τ.κ. 841 00, Ερµούπολη, Σύρου τηλ. 22810-82443

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top