Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτουμένων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) Reviewed by Momizat on . Θα ήταν εντιμότερο να δηλώσει η Κυβέρνηση πως οι πολύτεκνοι δεν εξαιρούνται από την καταβολή του ειδικού τέλους ακινήτων μέσω της ΔΕΗ, από τη στιγμή που και για Θα ήταν εντιμότερο να δηλώσει η Κυβέρνηση πως οι πολύτεκνοι δεν εξαιρούνται από την καταβολή του ειδικού τέλους ακινήτων μέσω της ΔΕΗ, από τη στιγμή που και για Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Ενημέρωση » Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτουμένων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτουμένων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

Θα ήταν εντιμότερο να δηλώσει η Κυβέρνηση πως οι πολύτεκνοι δεν εξαιρούνται από την καταβολή του ειδικού τέλους ακινήτων μέσω της ΔΕΗ, από τη στιγμή που και για το χαράτσι αυτό αντιμετωπίζει τους πολυτέκνους όπως τους αγάμους και αυτό γίνεται φανερό από τις παρακάτω προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν οι πολύτεκνοι για να τύχουν της καταβολής του τέλους με μειωμένο συντελεστή 0,5 ευρώ ανά μ2 ή να τύχουν απαλλαγής του ειδικού τέλους.

Στο άρθρο 53 του Ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/3-10-2011) που αναφέρεται στο «Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτουμένων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), προβλέπονται τα παρακάτω:

Τέλος με μειωμένο συντελεστή 0,5 ευρώ ανά μ²

Τέλος με μειωμένο συντελεστή 0,5 ευρώ ανά μ2 δικαιούνται οι παρακάτω κατηγορίες:

1. Πολύτεκνοι με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Το ακίνητο να ιδιοκατοικείται
 • Τα τέκνα τους να τους βαρύνουν φορολογικά, κατά το οικονομικό έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994).
 • Το οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος, του έτους επιβολής του τέλους, να είναι μέχρι 30.000 ευρώ.

2. Ανάπηροι οι ίδιοι ή που έχουν πρόσωπο που τους βαρύνει φορολογικά, κατά την έννοια της περ. θ’ της παρ. 5 του άρθρου 6 του κώδικα Φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή οι ολικώς τυφλοί, καθώς και στα πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες που η αναπηρία τους υπερβαίνει το ποσοστό 80%.

Απαλλαγή από το ειδικό τέλος:

Από το ειδικό τέλος απαλλάσσονται οι παρακάτω κατηγορίες:

α) Μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του ή του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εφόσον το οικογενειακό τους εισόδημα, κατά το προηγούμενο έτος, του έτους επιβολής του τέλους, δεν υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ που προσαυξάνεται κατά 4.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

β) Άνεργοι που επιδοτήθηκαν λόγω τακτικής επιδότησης από τους ως άνω φορείς και λογαριασμούς κατά τους έξι (6) τουλάχιστον από τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, εφόσον το οικογενειακό τους εισόδημα, κατά το προηγούμενο έτος, του έτους επιβολής του τέλους, δεν υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ που προσαυξάνεται κατά 4.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Επιπρόσθετες προϋποθέσεις

Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις (Α΄ τέλος με μειωμένο συντελεστή και Β΄ απαλλαγή από το ειδικό τέλος) θα πρέπει να συντρέχουν επιπροσθέτως και οι παρακάτω προϋποθέσεις.

α. Η αξία της ακίνητης περιουσίας τους να μην υπερβαίνει τις 150.000,00 ευρώ + 10.000,00 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

β. Το ακίνητο να μη βρίσκεται σε τιμή ζώνης άνω των 3.000,00 ευρώ.

γ. Για το πλέον των 120 τ.μ. εμβαδόν του ακινήτου που προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι 200 τ.μ.

Ποια άτομα θεωρούνται ότι βαρύνουν το Φορολογούμενο

1. Θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο:

 • Ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα.
 • Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.
 • Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες Σχολές ή Σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης στο εσωτερικό.
 • Ειδικά, για τα τέκνα του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο (2) έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..
 • Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
 • Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.
 • Οι ανιόντες και των δύο (2) συζύγων.
 • Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.
 • Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα, συγγενείς μέχρι τον τρίτο βαθμό οποιουδήποτε από τους συζύγους.

2. Τα πρόσωπα, που αναφέρονται στις περ. β΄ έως η΄ της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) Ευρώ ή το ποσό των έξι χιλιάδων Ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου στο όριο του εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που αποκτώνται από το δικαιούχο:

 • Το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά ή από την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα σε πρόσωπα που είναι συγγενείς με αυτόν μέχρι το δεύτερο βαθμό εξ αίματος.
 • Τα εισοδήματα των ανηλίκων τέκνων, που κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 προστίθενται στο συνολικό εισόδημα του γονέα.
 • Έσοδα από διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο με δικαστική απόφαση ή ύστερα από συμφωνία που καταρτίστηκε σε Συμβολαιογραφικό έγγραφο. Δεν θεωρείται ότι βαρύνει το φορολογούμενο αν ο ανήλικος αποκτά εισόδημα από εμπορικές ή γεωργικές επιχειρήσεις ή αμοιβές από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, ανεξάρτητα από το ποσό του εισοδήματος, εκτός αν το σχετικό δικαίωμα περιήλθε στον ανήλικο από κληρονομιά και
 • Το εξωιδρυματικό επίδομα της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. και τα προνοιακά επιδόματα που χορηγούνται σε άτομα με διάφορες αναπηρίες.

Άρθρο 7 του Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α/16-9-1994), όπως τροποποιήθηκε με:
α. Το άρθρο 3 παρ. 3 και 4 του Ν. 2873/2000 (Φ.Ε.Κ. 285/Α/28-12-2000).
β. Το άρθρο 2 παρ. 8 του Ν. 3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330/Α/24-12-2002).
γ. Το άρθρο 1 παρ.11 του Ν. 3296/2004 (Φ.Ε.Κ. 253/Α/14-12-2004).
δ. Το άρθρο 26 παρ.1 του Ν. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312/Α/27-12-2005) και
ε. Το άρθρο 5 παρ.4 του Ν. 3522/2006 (Φ.Ε.Κ. 276/Α/22-12-2006).

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top