Ατελή παραλαβή αυτοκινήτων από πολυτέκνους και τριτέκνους γονείς Reviewed by Momizat on . Έπειτα από παρέμβαση της Ε.Π.Α. προς το υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών αναφορικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων για την ατελή παραλαβή αυτοκινήτων Έπειτα από παρέμβαση της Ε.Π.Α. προς το υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών αναφορικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων για την ατελή παραλαβή αυτοκινήτων Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Ατελή παραλαβή αυτοκινήτων από πολυτέκνους και τριτέκνους γονείς

Ατελή παραλαβή αυτοκινήτων από πολυτέκνους και τριτέκνους γονείς

Έπειτα από παρέμβαση της Ε.Π.Α. προς το υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών αναφορικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων για την ατελή παραλαβή αυτοκινήτων από πολύτεκνους και τρίτεκνους γονείς, κοινοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων, με το υπ’ αρίθμ. Δ.2025/194/Α0018 έγγραφο, η υπ’ αρίθμ. 277/08 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, με την οποία καθορίζεται ότι ως «προστατευόμενα» τέκνα νοούνται:

  1. Όσα φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους,
  2. Όσα εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και
  3. Τα ανάπηρα τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ηλικίας από τεσσάρων (4) ετών και άνω, άγαμα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, εφόσον δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες ατόμων που δικαιούνται να παραλάβουν αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενλόγω γνωμοδότηση, για την εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ. 15/Α), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 παρ. 2 του 3454/2006 (Φ.Ε.Κ. 75/Α), η έννοια του «προστατευόμενου» τέκνου προσδιορίζεται σαφώς στο άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3454/2006. Το ανήλικο τέκνο θεωρείται ως «προστατευόμενο», ανεξάρτητα από το εάν βαρύνει ή όχι το φορολογούμενο γονέα κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και ως εκ τούτου, στην περίπτωση που ανήλικο τέκνο αποκτά εισόδημα, η αρμόδια τελωνειακή αρχή δεν οφείλει να απαιτεί πέρα των προβλεπομένων δικαιολογητικών και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

Επίσης, σύμφωνα με την ως άνω γνωμοδότηση, στην περίπτωση προστατευόμενου τέκνου που φοιτά, επαρκές  αποδεικτικό στοιχείο της φοιτητικής ιδιότητας συνιστά η βεβαίωση εγγραφής στο εκπαιδευτικό ίδρυμα και όχι η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων σε συνδυασμό με τις βάσεις εισαγωγής, οι οποίες ανακοινώνονται από το υπουργείο Παιδείας και από τις οποίες προκύπτει η εισαγωγή του τέκνου σε αναγνωρισμένη σχολή ή εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής.

Διαβάστε την υπ’ αρίθμ. 277/2008 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top