Ο Ν. 860/1979 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.1910/1944” κλπ. Reviewed by Momizat on .  Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Ν. 1910/1944 "περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της Νομοθεσίας περί προστασίας των Πολυτέκνων". Ο ΠΡ  Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Ν. 1910/1944 "περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της Νομοθεσίας περί προστασίας των Πολυτέκνων". Ο ΠΡ Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Νομοθεσία » Ο Ν. 860/1979 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.1910/1944” κλπ.

Ο Ν. 860/1979 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.1910/1944” κλπ.

 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Ν. 1910/1944 “περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της Νομοθεσίας περί προστασίας των Πολυτέκνων”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομωφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

Αρθρον 1.

1. Το πρώτον εδάφιον της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου του Ν. 1910/1944 “περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της Νομοθεσίας “περί προστασίας των Πολυτέκνων”. κυρωθέντος διά της ύπ αρίθ. 303/1946 πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται ως ακολούθως :

      “1. Πολύτεκνοι υπό την εννοίαν του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τέσσαρα τουλάχιστον ζώντα τέκνα έκ νομίμου γάμου ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα, εφ όσον τα μέν θήλεα είναι άγαμα ή διατελούν έν διαζεύξει ή εν χηρεία και συντηρούνται υπό τίνος των γονέων των, τα δε άρρενα έφ όσον είναι ανήλικα.”

2. Η παράγραφος 7 του ώς άνω άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως :    

      “7. Εν περιπτώσει θανάτου της μητρός ή εν περιπτώσει καθ` ήν κατέστη αύτη έξ οιουδήποτε ανίκανος τελείως πρός πάσαν εργασίαν, ο σύζυγος θεωρείται πολύτεκνος έφ` όσον έχει τρία τουλάχιστον ζώντα τέκνα, υπαγόμενα εις τινα των ανωτέρω περιπτώσεων.”

Αρθρον 2.

Η κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος νόμου υφισταμένη ή εφεξής αποκτωμένη ιδιότης του πολυτέκνου των γονέων, διατηρείται ισοβίως.

Αρθρον 3.

1. Τέκνα πολυτέκνων, εγγραφέντα ή εγγραφόμενα εις Ανωτάτην ή Ανωτέραν Σχολήν της ημεδαπής κατόπιν εξετάσεων, μετεγγράφονται τη αιτήσει των εις το πρώτον ή το δεύτεοον έτος σπουδών αντιστοίχου Σχολής (ή Τμήματος Σχολής, πλησιεστέρας του τόπου της μονίμου κατοικίας των γονέων των.

2. Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος αι σχετικαί αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου.

Άρθρον 4.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top