Οικογενειακά Επιδόματα Reviewed by Momizat on . ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ Ο Ο.Γ.Α., που ενεργεί επί του προκειμένου ως εντολοδόχος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, χορηγεί τα πα ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ Ο Ο.Γ.Α., που ενεργεί επί του προκειμένου ως εντολοδόχος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, χορηγεί τα πα Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Οικογενειακά Επιδόματα » Οικογενειακά Επιδόματα

Οικογενειακά Επιδόματα

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

Ο Ο.Γ.Α., που ενεργεί επί του προκειμένου ως εντολοδόχος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, χορηγεί τα παρακάτω επιδόματα:

 1. Εφάπαξ παροχή 2.000 Ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3454/07-04-2006 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/7-4-2006).
 2. Επίδομα τρίτου παιδιού, σύμφωνα με τις διατάξεις:
  • Άρθρο 63 του Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/31-7-1990) και
  • Άρθρο 39 του Ν. 2459/1997 (Φ.Ε.Κ. 17/Α/18-2-1997).
 3. Επίδομα σε πολύτεκνους, σύμφωνα με τις διατάξεις:
  • Άρθρο 63 του Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/31-7-1990).
  • Άρθρο 2 του Ν. 2163/1993 (Φ.Ε.Κ. 125/Α/28-7-1993).
  • Άρθρο 39 του Ν. 2459/1997 (Φ.Ε.Κ. 17/Α/18-2-1997) και
  • Άρθρο 6 του Ν. 3454/2006 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/7-4-2006).
 4. Ισόβια σύνταξη στην πολύτεκνη μητέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις:
  • Άρθρο 63 του Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/31-7-1990).
  • Άρθρο 2 του Ν. 2163/1993 (Φ.Ε.Κ. 125/Α/28-7-1993).
  • Άρθρο 39 του Ν. 2459/1997 (Φ.Ε.Κ. 17/Α/18-2-1997).
  • Άρθρο 11 του Ν. 2819/2000 (Φ.Ε.Κ. 84/Α/15-3-2000) και
  • Άρθρο 6 του Ν. 3454/2006 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/7-4-2006).
 5. Επίδομα σε τρίτεκνους με βάση:
  • Το άρθρο 6 του Ν. 3631/2008 (Φ.Ε.Κ. 6/Α/29-1-2008) και
  • Την υπ’ αριθμ. 1/1-2-2008 Εγκύκλιο του Ο.Γ.Α.

Τα ποσά των παραπάνω επιδομάτων και της ισόβιας σύνταξης αυξάνονται κατ’ έτος, σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός προσδιορίζεται από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Τα ποσά αυτά, το Δεκέμβριο του 2010, έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

 • Επίδομα τρίτου παιδιού, εκατόν εβδομήντα οκτώ και ογδόντα ένα (178,81) Ευρώ μηνιαίως.
 • Πολυτεκνικό επίδομα, σαράντα τέσσερα και εξήντα οκτώ (44,68) Ευρώ μηνιαίως για κάθε παιδί.
 • Πολυτεκνικό επίδομα για ένα ή δύο παιδιά και επίδομα στην τρίτεκνη οικογένεια για ένα ή δύο παιδιά, εκατό δύο και ογδόντα πέντε (102,85) Ευρώ μηνιαίως.
 • Ισόβια σύνταξη, εκατό δύο και ογδόντα πέντε (102,85) Ευρώ μηνιαίως.
 • Επίδομα σε τρίτεκνους. Είναι ίσο με εκάστοτε καταβαλλόμενο ποσό για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας, δηλαδή σαράντα τέσσερα και εξήντα οκτώ (44,68) Ευρώ μηνιαίως για κάθε παιδί.

Από 01-01-2007 δεν παρακρατείται φόρος.

Τα ανωτέρω επιδόματα και η ισόβια σύνταξη καταβάλλονται στο δικαιούχο ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή επάγγελμα.

Τα επιδόματα και η ισόβια σύνταξη καταβάλλονται ανά δίμηνο.

Το πολυτεκνικό επίδομα, το επίδομα 3ου παιδιού και η ισόβια σύνταξη που χορηγεί ο Ο.Γ.Α. στους δικαιούχους δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες καταργούνται τα τέλη χαρτοσήμου και συνεπώς γίνεται παρακράτηση από τον Ο.Γ.Α. των τελών χαρτοσήμου κατά την καταβολή τους [δύο τοις εκατό (2%) επί του συνόλου τους].

Σχετικά:

 • Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 288/Α/21-12-2001), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2990/2002 (Φ.Ε.Κ. 30/Α/21-2-2002) και
 • Υπ’ αριθμ. 270/2002 Γνωμοδότηση (Γ΄ Τμήμα) του Ν.Σ.Κ.

Βασικά δικαιολογητικά

Για τη χορήγηση των παραπάνω παροχών απαιτούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση – δήλωση στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α. (για τα επιδόματα το έντυπο ΟΕ1 και για την ισόβια σύνταξη ΟΕ3)
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α.
 3. Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας στη περίπτωση που χορηγείται πολυτεκνικό επίδομα ή ισόβια σύνταξη της παρ. 4 του άρθρου 63 του Ν. 1892/1990. Το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας χορηγείται ατελώς από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας, μέσω των οικείων Συλλόγων Πολυτέκνων.
 4. Στην περίπτωση που η πολύτεκνη μητέρα ή ο πολύτεκνος πατέρας είναι υπήκοοι ενός εκ των κρατών – μελών της Ε.Ε. ή του Οικονομικού χώρου θα πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης νόμιμα μεταφρασμένο.
 5. Σε περίπτωση που ο γονέας είναι ανάπηρος και έχει αναγνωριστεί πολύτεκνος με τρία (3) παιδιά ή υπάρχει ανάπηρο τέκνο, πρέπει να υποβληθεί γνωμάτευση της, κατά περίπτωση, αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.
 6. Για την χορήγηση της εφάπαξ παροχής απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του επιδοτούμενου παιδιού.

Πού υποβάλλονται τα δικαιολογητικά

Για τη χορήγηση των επιδομάτων και της ισόβιας σύνταξης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στον Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. του τόπου κατοικίας τους, όπου θα υποβάλλουν αίτηση – δήλωση στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α. (ΟΕ1 ή ΟΕ3), προσκομίζοντας κατά περίπτωση τα παραπάνω δικαιολογητικά και όποιο επιπρόσθετο δικαιολογητικό κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία.

Όργανο χορήγησης των επιδομάτων

Αρμόδιο όργανο για την χορήγηση των επιδομάτων στους δικαιούχους είναι ο Προϊστάμενος του Κλάδου ΣΤ΄ Οικογενειακών Επιδομάτων του Ο.Γ.Α. ή των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων.

Ένδικα μέσα

Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον Επιτροπής του Ο.Γ.Α. μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top