Πολυτεκνική Ιδιότητα Reviewed by Momizat on . Για την απόκτηση της πολυτεκνικής ιδιότητας μπορείτε να καταθέσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά (εις 2πλούν) με φυσική παρουσία στα γραφεία μας ή να τα αποστείλετ Για την απόκτηση της πολυτεκνικής ιδιότητας μπορείτε να καταθέσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά (εις 2πλούν) με φυσική παρουσία στα γραφεία μας ή να τα αποστείλετ Rating: 0
Διαδρομή: Αρχική » Πολυτεκνική Ιδιότητα » Πολυτεκνική Ιδιότητα

Πολυτεκνική Ιδιότητα

Για την απόκτηση της πολυτεκνικής ιδιότητας μπορείτε να καταθέσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά (εις 2πλούν) με φυσική παρουσία στα γραφεία μας ή να τα αποστείλετε ηλεκτρονικά στο email :  info@epa.org.gr με θέμα “ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ”.

Δικαιολογητικά για την αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας:

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3454/7-4-2006 τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να προσκομίζουν για την αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας, την οποία θα αποκτούν όσοι αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις του παραπάνω νόμου είναι, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:

A. Γονείς που έχουν από τον ίδιο γάμο τουλάχιστον 4 τέκνα:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου μήνα).
Αστυνομικές ταυτότητες γονέων.

Για τους γονείς που δεν έχουν Ελληνική Ιθαγένεια:

Διαβατήριο, άδεια διαμονής και βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

Πιστοποιητικό σπουδών (για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι κάτω του 25ου έτους).
Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.
ΑΜΚΑ γονέων και παιδιών.

Σημειώσεις:Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει παιδί:

α) Άνω των 23 ετών & κάτω των 25, που υπηρετεί τη θητεία του, απαιτείται ανάλογη βεβαίωση.
β) Με αναπηρία, απαιτείται βεβαίωση της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

Β. Γονείς που έχουν από διαφορετικούς γάμους τουλάχιστον 4 τέκνα:

Εάν ο γονέας του α΄ γάμου έχει αποβιώσει:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου μήνα).
Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
Πιστοποιητικό σπουδών (για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι κάτω του 25ου έτους).
Αστυνομική ταυτότητα γονέα.Για τους γονείς που δεν έχουν Ελληνική Ιθαγένεια:

Διαβατήριο, άδεια διαμονής και βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.
ΑΜΚΑ γονέων και παιδιών.

Εάν ο α΄ γάμος έχει λυθεί δικαστικώς:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου μήνα).
Διαζευκτήριο.
Δικαστική απόφαση λύσεως του γάμου.
Δικαστική απόφαση επιμέλειας των παιδιών ή ιδιωτικό συμφωνητικό (επικυρωμένο από δικαστήριο).
Πιστοποιητικό Γραμματείας του Πρωτοδικείου στο οποίο να πιστοποιείται ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεώς του για την αναγνώρισή του ως πολυτέκνου, απόφαση περί γονικής μέριμνας και επιμέλειας των τέκνων εκ του προηγουμένου γάμου του μεταξύ αυτού/της και του/της πρώην συζύγου του/της.
Υπεύθυνες δηλώσεις του γονέα και πρώην συζύγου που να δηλώνουν ποιος έχει την επιμέλεια του/των παιδιού/ών του α΄γάμου.
Πιστοποιητικό σπουδών (για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι κάτω του 25ου έτους).
Αστυνομική ταυτότητα γονέα.Για τους γονείς που δεν έχουν Ελληνική Ιθαγένεια:

Διαβατήριο, άδεια διαμονής και βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.
ΑΜΚΑ γονέων και παιδιών.

Σημειώσεις:Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει παιδί:

α) Άνω των 23 ετών & κάτω των 25, που υπηρετεί τη θητεία του, απαιτείται ανάλογη βεβαίωση.
β) Με αναπηρία, απαιτείται βεβαίωση της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

Γ. Γονείς που έχουν τουλάχιστον 3 παιδιά και ένας από τους δύο είναι ανάπηρος:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου μήνα).
Πιστοποιητικό της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας ότι ο γονέας έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.
Πιστοποιητικό σπουδών (για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι κάτω του 25ου έτους).
Αστυνομικές ταυτότητες γονέων.Για τους γονείς που δεν έχουν Ελληνική Ιθαγένεια:

Διαβατήριο, άδεια διαμονής και βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.
ΑΜΚΑ γονέων και παιδιών.

Σημειώσεις:Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει παιδί:

α) Άνω των 23 ετών & κάτω των 25, που υπηρετεί τη θητεία του, απαιτείται ανάλογη βεβαίωση.
β) Με αναπηρία, απαιτείται βεβαίωση της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

Δ. Μητέρα που έχει τουλάχιστον 4 παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου μήνα).
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως των παιδιών.
Συμβολαιογραφικές πράξεις αναγνωρίσεως.
Υπεύθυνη δήλωση της μητέρας & του πατέρα που να δηλώνουν ποιος έχει την επιμέλεια τους.
Πιστοποιητικό σπουδών (για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι κάτω του 25ου έτους).
Αστυνομική ταυτότητα γονέα.Για τους γονείς που δεν έχουν Ελληνική Ιθαγένεια:

Διαβατήριο, άδεια διαμονής και βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.
ΑΜΚΑ γονέων και παιδιών.

Σημειώσεις:Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει παιδί:

α) Άνω των 23 ετών & κάτω των 25, που υπηρετεί τη θητεία του, απαιτείται ανάλογη βεβαίωση.
β) Με αναπηρία, απαιτείται βεβαίωση της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

Ε. Μητέρα που έχει τουλάχιστον 3 παιδιά εκτός γάμου μη αναγνωρισμένα:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου μήνα).
Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως των παιδιών.
Υπεύθυνη δήλωση της μητέρας & του πατέρα που να δηλώνουν ποιος έχει την επιμέλεια τους.
Πιστοποιητικό σπουδών (για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι κάτω του 25ου έτους).
Αστυνομική ταυτότητα γονέα.Για τους γονείς που δεν έχουν Ελληνική Ιθαγένεια:

Διαβατήριο, άδεια διαμονής και βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.
ΑΜΚΑ γονέων και παιδιών.

Σημειώσεις:Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει παιδί:

α) Άνω των 23 ετών & κάτω των 25, που υπηρετεί τη θητεία του, απαιτείται ανάλογη βεβαίωση.
β) Με αναπηρία, απαιτείται βεβαίωση της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

ΣΤ. Γονέας διαζευγμένος με 3 παιδιά, μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου μήνα).
Διαζευκτήριο.
Δικαστική απόφαση λύσεως του γάμου.
Δικαστική απόφαση επιμέλειας των παιδιών ή ιδιωτικό συμφωνητικό.
Πιστοποιητικό Γραμματείας του Πρωτοδικείου στο οποίο να πιστοποιείται ότι δεν έχει μέχρι σήμερα (δηλ. της υποβολής της αιτήσεώς του για την αναγνώρισή του ως πολυτέκνου) εκδοθεί απόφαση περί γονικής μέριμνας και επιμέλειας των τέκνων εκ του προηγουμένου γάμου του μεταξύ αυτού/της και του/της πρώην συζύγου του/της.
Δικαστική απόφαση ότι είναι μόνος/η υπόχρεος για τη διατροφή των παιδιών ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση Ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του/της πρώην συζύγου για τη μη καταβολή διατροφής στα τέκνα.
Πιστοποιητικό σπουδών (για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι κάτω του 25ου έτους).
Αστυνομική ταυτότητα γονέα.Για τους γονείς που δεν έχουν Ελληνική Ιθαγένεια:

Διαβατήριο, άδεια διαμονής και βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.
ΑΜΚΑ γονέων και παιδιών.

Σημειώσεις:Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει παιδί:

α) Άνω των 23 ετών & κάτω των 25, που υπηρετεί τη θητεία του, απαιτείται ανάλογη βεβαίωση.
β) Με αναπηρία, απαιτείται βεβαίωση της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

Ζ. Απορφανισθέντα τέκνα όταν είναι τουλάχιστον 2:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου μήνα).
Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου γονέων.
Δικαστική απόφαση για τον ορισμό επιτρόπου.
Πιστοποιητικό σπουδών (για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι κάτω του 25ου έτους).
Αστυνομικές ταυτότητες.
Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.
ΑΜΚΑ γονέων και παιδιών.

Σημειώσεις:Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει παιδί:

α) Άνω των 23 ετών & κάτω των 25, που υπηρετεί τη θητεία του, απαιτείται ανάλογη βεβαίωση.
β) Με αναπηρία, απαιτείται βεβαίωση της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top