Βιβλιάρια (Ταυτότητες) Πολυτέκνων – Ισχύς Και Θεώρηση Τους Reviewed by Momizat on . Οι χαρακτηριζόμενοι ως πολύτεκνοι εφοδιάζονται με βιβλιάρια της Α.Σ.Π.Ε., που αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πολυτεκνικής τους ιδιότητας. Κανείς δεν δικαιού Οι χαρακτηριζόμενοι ως πολύτεκνοι εφοδιάζονται με βιβλιάρια της Α.Σ.Π.Ε., που αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πολυτεκνικής τους ιδιότητας. Κανείς δεν δικαιού Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Θεώρηση Βιβλιαρίων » Βιβλιάρια (Ταυτότητες) Πολυτέκνων – Ισχύς Και Θεώρηση Τους

Βιβλιάρια (Ταυτότητες) Πολυτέκνων – Ισχύς Και Θεώρηση Τους

Οι χαρακτηριζόμενοι ως πολύτεκνοι εφοδιάζονται με βιβλιάρια της Α.Σ.Π.Ε., που αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πολυτεκνικής τους ιδιότητας.

Κανείς δεν δικαιούται να τύχει των ευεργετημάτων που παρέχει η πολιτεία στους πολυτέκνους, εάν δεν είναι εφοδιασμένος με βιβλιάριο πολυτέκνου, που να είναι θεωρημένο.

Ειδικότερα η θεώρηση των βιβλιαρίων – ταυτοτήτων από 1/1/2007 θα γίνεται:

α. Των πολυτέκνων γονέων για τρία (3) χρόνια.

β. Των αγάμων τέκνων (αγόρια και κορίτσια) εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι τη συμπλήρωση του έτους αυτού.

γ. Των αγάμων τέκνων που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαιδεύσεως και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα.

δ. Των αγάμων τέκνων, που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον διαρκεί η στράτευσή τους.

ε. Των τέκνων (ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής καταστάσεως) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

Περαιτέρω ισχύουν τα παρακάτω για τη θεώρηση των πολυτεκνικών βιβλιαρίων – ταυτοτήτων:

α. Όσες πολύτεκνες μητέρες και πατέρες λαμβάνουν από τον Ο.Γ.Α. πολυτεκνικό επίδομα, έχουν δηλαδή έστω και ένα παιδί άγαμο και μικρότερο του 23ου έτους της ηλικίας του, θα θεωρούν τα πολυτεκνικά βιβλιάρια – ταυτότητες όλων των δικαιουμένων μελών της οικογενείας τους χωρίς να καταβάλλουν συνδρομή για τρία (3) χρόνια, αφού ο Ο.Γ.Α. θα παρακρατεί μηνιαίως το ποσό του ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50 €) από το επίδομα που λαμβάνουν.

β. Οι πολύτεκνες μητέρες που λαμβάνουν ισόβια σύνταξη, για τη θεώρηση των πολυτεκνικών βιβλιαρίων – ταυτοτήτων, θα καταβάλλουν στην Ένωση το ποσό των πενήντα τεσσάρων ευρώ (54€), ποσό δηλαδή που αναλογεί στη θεώρηση για τρία (3) χρόνια, δεδομένου ότι από τον Ο.Γ.Α δεν θα γίνεται παρακράτηση της συνδρομής στην περίπτωση αυτή.

γ. Το ίδιο ποσό των 54€ θα καταβάλλουν και όσοι έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα και δεν λαμβάνουν ούτε το επίδομα ούτε τη σύνταξη (δηλαδή: ο γονέας που έχει τέκνα από δύο γάμους και δεν λαμβάνει επίδομα ούτε σύνταξη και ο χήρος που τα παιδιά του είναι έγγαμα ή μεγαλύτερα του 23ου έτους της ηλικίας τους).

δ. Η Α.Σ.Π.Ε. και η Ε.Π.Α. επιδιώκουν να γίνει νομοθετική ρύθμιση, ώστε να γίνεται παρακράτηση της συνδρομής από τον Ο.Γ.Α και από τις πολύτεκνες μητέρες, που λαμβάνουν ισόβια σύνταξη, ώστε να μην καταβάλλουν συνδρομή στην Ένωση και το όλο θέμα να ρυθμιστεί κατ’ ομοιόμορφο τρόπο.

ε.  Με τις διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου οι πολύτεκνοι, πέραν της συνδρομής τους για τη θεώρηση των πολυτεκνικών τους βιβλιαρίων – ταυτοτήτων δεν θα καταβάλλουν στην Ένωση καμία άλλη συνδρομή ή εισφορά, τακτική ή έκτακτη για οποιαδήποτε αιτία (αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας, έκδοση πιστοποιητικών, διάθεση αγαθών κλπ.).

Σχετικά: 
α) Άρθρο 6 παρ.2 εδ.2 και 16 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/7-4-2006) και
β) Υπ’ αριθ.Π1α/Γ.Π.9849/25-1-2007 (ΦΕΚ 141/Β/5-2-2007) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Χαρ. Ν. ΠΑΥΛΟΣ
Δ/ντής Ε.Π.Α.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top