Εφάπαξ παροχή δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ Reviewed by Momizat on . Χορηγείται στην μητέρα που αποκτά από 01-01-2006 και μετά, τρίτο παιδί ή παιδί πέραν του τρίτου (τέταρτο, πέμπτο κ.λπ.) και για κάθε ένα από τα παιδιά αυτά. Σε Χορηγείται στην μητέρα που αποκτά από 01-01-2006 και μετά, τρίτο παιδί ή παιδί πέραν του τρίτου (τέταρτο, πέμπτο κ.λπ.) και για κάθε ένα από τα παιδιά αυτά. Σε Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Οικογενειακά Επιδόματα » Εφάπαξ παροχή δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ

Εφάπαξ παροχή δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ

Χορηγείται στην μητέρα που αποκτά από 01-01-2006 και μετά, τρίτο παιδί ή παιδί πέραν του τρίτου (τέταρτο, πέμπτο κ.λπ.) και για κάθε ένα από τα παιδιά αυτά.

Σε περίπτωση που η μητέρα αποβιώσει ή είναι υπαίτια για εγκατάλειψη των παιδιών της ή διακόψει οριστικά την συγκατοίκησή της με αυτά, η παροχή καταβάλλεται στο πρόσωπο που έχει την ευθύνη διατροφής των παιδιών.

Δικαιούχοι της παροχής είναι:

  1. α. Έλληνες πολίτες.
  2. β. Ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν Δελτίο Ομογενούς.
  3. γ. Πολίτες Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  4. δ. Πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Λιχτενστάϊν και Ισλανδία. και Ελβετοί πολίτες.
  5. ε. Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες [Ν.Δ. 3989/1959 (Φ.Ε.Κ. 201/Α/26-9-1959, Α.Ν. 389/1968 (Φ.Ε.Κ. 125/Α/4-6-1968)].
  6. στ. Ανιθαγενείς που διέπονται από Διεθνείς Συμβάσεις [Ν. 139/1975, (Φ.Ε.Κ. 176/Α/25-8-1975)].
  7. ζ. Δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος παραμονής στην Ελλάδα [άρθρο 8 του Π.Δ. 61/1999 (Φ.Ε.Κ. 63/Α/6-4-1999)].
  8. η. Πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων Ελληνικής υπηκοότητας.

Στις περ. 5, 6, και 7, για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής στη μητέρα, πρέπει, κατά την απόκτηση του τέκνου, να εξακολουθεί να υπάρχει στο πρόσωπό της μια από τις ανωτέρω ιδιότητες (προσφυγική ή άλλη).

Σε κάθε περίπτωση η δικαιούχος της εφάπαξ παροχής πρέπει να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top