Διαδικασία υποβολής αίτησης για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας Reviewed by Momizat on . Οι Υφυπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γεώργιος Ντόλιος και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτη Οι Υφυπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γεώργιος Ντόλιος και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτη Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ειδήσεις » Διαδικασία υποβολής αίτησης για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας

Διαδικασία υποβολής αίτησης για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας

Οι Υφυπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γεώργιος Ντόλιος και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης, υπέγραψαν κοινή απόφαση σχετικά με τον καθορισμό της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Στην εν λόγω απόφαση ορίζονται τα εξής:

«1. Η υποβολή αίτησης για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) που προβλέπεται στην ΥΑ με ΑΠ Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010, μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η υποβολή αιτήσεων μέσω των ΚΕΠ ξεκινά στις 18 Οκτωβρίου 2010 και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2011, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της ως άνω απόφασης. Τα ΚΕΠ είναι αρμόδια αποκλειστικά και μόνο για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής και σε καμία περίπτωση για την παρακολούθηση της πορείας των σχετικών αιτήσεων. Ακύρωση υποβληθείσας αίτησης μέσω των ΚΕΠ είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής των στοιχείων της αίτησης που έχει υποβληθεί σε ΚΕΠ.

2. Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται ηλεκτρονική αίτηση με διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ e−kep ermis με την μηχανογραφική εφαρμογή των αρμόδιων Διαχειριστών Δικτύων.

3. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών της εφαρμογής e−kep ermis κατά την υποβολή της αίτησης, διατίθεται, το αργότερο 15 ημέρες πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων στα ΚΕΠ, από τους αρμόδιους Διαχειριστές Δικτύων εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και τυχόν οδηγίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

4. Για την παροχή άμεσης βοήθειας στους υπαλλήλους των ΚΕΠ σε περιπτώσεις τεχνικών ή άλλων προβλημάτων κατά την εφαρμογή της διαδικασίας, συνιστάται με μέριμνα των αρμόδιων Διαχειριστών Δικτύων κέντρο τηλεφωνικής υποστήριξης (help desk) με αριθμό κλήσης που θα καθοριστεί. Η λειτουργία του κέντρου αυτού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

5. Οι καταναλωτές ενημερώνονται από τους αρμόδιους Διαχειριστές Δικτύων, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, για τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν και για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δύνανται να υποβάλουν την αίτηση στα ΚΕΠ εφόσον δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή των αρμόδιων Διαχειριστών Δικτύων, μέσω Διαδικτύου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στα ΚΕΠ είναι η παραλαβή λογαριασμού με ημερομηνία έκδοσης μετά την 27.09.2010.

6. Η προσέλευση των δικαιούχων στα ΚΕΠ δε μπορεί να ξεπερνά τους 150.000 μηνιαίως. Το μήνα Νοέμβριο 2010 το όριο αυτό καθορίζεται στις 200.000 προσελεύσεις το μήνα. Ειδικά για τους μήνες Οκτώβριο και Δεκέμβριο 2010, λόγω περιορισμένου χρονικού διαστήματος υποβολής αιτήσεων, η προσέλευση των δικαιούχων στα ΚΕΠ δεν μπορεί να ξεπερνά τους 60.000 για το μήνα Οκτώβριο και τους 100.000 ανά δεκαπενθήμερο για το μήνα Δεκέμβριο. Η υπέρβαση των ανωτέρω ορίων θα αποδεικνύεται από σύστημα καταμέτρησης αιτήσεων μέσω του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ και θα συνεπάγεται τη διακοπή παραλαβής αιτήσεων μέσω ΚΕΠ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

7. Για την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος που προσέρχεται στο ΚΕΠ πρέπει να:

  • α. προσκομίσει και να επιδείξει την ταυτότητά του.
  • β. προσκομίσει και επιδείξει πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος με ημερομηνία έκδοσης μετά τις 27.09.2010.
  • γ. να δηλώσει το ΑΦΜ (σε περίπτωση έγγαμου θα δηλώνεται και ο αριθμός ΑΦΜ του/της συζύγου).
  • δ. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, το οποίο θα προσκομίζει για επίδειξη στο ΚΕΠ τα ανωτέρω δικαιολογητικά, την ταυτότητά του και σχετική εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνει ότι εκπροσωπεί τον δικαιούχο.

8. Η ανωτέρω αίτηση για τους πελάτες της ΔΕΗ Α.Ε. μπορεί να συμπληρώνεται και μέσω τηλεφωνικού κέντρου που συνίσταται για την υποβολή των αιτήσεων με αριθμό κλήσης που θα καθοριστεί. Η λειτουργία του κέντρου αυτού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Σε κάθε περίπτωση που ανακύπτει δυσχέρεια κατά την υποβολή αιτήσεων αυτών με οποιοδήποτε από τους προαναφερόμενους τρόπους παρέχεται κάθε αναγκαία συνδρομή και πληροφόρηση σε όλα τα καταστήματα της ΔΕΗ Α.Ε.».

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top