Παροχή διδακτικού έργου, ως δεύτερη απασχόληση δημοσίων υπαλλήλων. Reviewed by Momizat on . Δε θα έχουν πια οι πολύτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι, στους οποίους ανατίθεται εκπαιδευτικό έργο στα ΤΕΙ ως υπερωριακή απασχόληση, τον περιορισμό των τεσσάρων ωρών Δε θα έχουν πια οι πολύτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι, στους οποίους ανατίθεται εκπαιδευτικό έργο στα ΤΕΙ ως υπερωριακή απασχόληση, τον περιορισμό των τεσσάρων ωρών Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Παροχή διδακτικού έργου, ως δεύτερη απασχόληση δημοσίων υπαλλήλων.

Παροχή διδακτικού έργου, ως δεύτερη απασχόληση δημοσίων υπαλλήλων.

Δε θα έχουν πια οι πολύτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι, στους οποίους ανατίθεται εκπαιδευτικό έργο στα ΤΕΙ ως υπερωριακή απασχόληση, τον περιορισμό των τεσσάρων ωρών  τη εβδομάδα.

Οι μόνιμοι ή συμβασιούχοι υπάλληλοι του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα έχουν τη δυνατότητα να απασχολούνται υπερωριακά, ύστερα από άδεια της υπηρεσίας τους, ασκώντας διδακτικό έργο στα ΤΕΙ, μέχρι τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα.

Με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/Α/4-9-2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», για τους πολύτεκνους που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, παύει να ισχύει ο περιορισμός των τεσσάρων ωρών την εβδομάδα και είναι δυνατόν να τους ανατεθεί διδακτικό έργο περισσοτέρων ωρών.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 15 του Ν. 3794/2009 το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με τους όρους του παρόντος άρθρου, που διέπουν την πρόσληψη και την ανάθεση διδακτικού έργου σε Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες ή Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθημάτων (ΕΕΜ) ΤΕΙ, μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μόνο για εξειδικευμένα μαθήματα μέχρι τεσσάρων εβδομαδιαίων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση σε μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ύστερα από άδεια της υπηρεσίας τους, καθώς και σε συνταξιούχους του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μη θιγομένων των πολυτέκνων εκπαιδευτικών στους οποίους εφαρμόζονται οι περιορισμοί που θέτει το άρθρο 1 του ν. 1256/1982 και το άρθρο 21 παρ. 3 του ν. 1400/1983».

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top