Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος Reviewed by Momizat on . Με το Π.Δ. 33/09 (Φ.Ε.Κ. 50/Α/26-3-09) ρυθμίζονται θέματα περί τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων του προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και στο εξωτε Με το Π.Δ. 33/09 (Φ.Ε.Κ. 50/Α/26-3-09) ρυθμίζονται θέματα περί τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων του προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και στο εξωτε Rating:
Διαδρομή: Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές » Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος

Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος

Με το Π.Δ. 33/09 (Φ.Ε.Κ. 50/Α/26-3-09) ρυθμίζονται θέματα περί τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων του προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

1. Στο άρθρο 3 του εν λόγω Π.Δ. καθορίζονται αντικειμενικά, υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια στα οποία αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός μορίων. Όσο αφορά την οικογενειακή κατάσταση, τα στελέχη του Λ.Σ. λαμβάνουν τον ακόλουθο αριθμό μορίων, εφάπαξ:

  1. Οι έγγαμοι χωρίς τέκνα εκατό (100) μόρια,
  2. Οι γονείς με τέκνα, επιπλέον των μορίων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, πενήντα (50) μόρια για το πρώτο τέκνο, πενήντα (50) μόρια για το δεύτερο τέκνο και εκατό (100) μόρια για το τρίτο και για κάθε ένα από τα επόμενα τέκνα,
  3. Όσοι έχουν σύζυγο, που αποδεδειγμένα εργάζεται στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας και έχει το αμετάθετο, πενήντα (50) μόρια. Εάν ο σύζυγος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας πρέπει αποδεδειγμένα να έχει συνεχή προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών αναγνωρισμένη στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το στέλεχος του Λ.Σ. συμπληρώνει τις προϋποθέσεις για μετάθεση,
  4. Για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος, πρώτου βαθμού συγγενείας, πλην των ανωτέρω, δέκα (10) μόρια, εφόσον η ιδιότητα του προστατευόμενου μέλους αποδεικνύεται προσηκόντως, με σχετικό αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή άλλο πρόσφορο επίσημο αποδεικτικό στοιχείο. Μεταβολές της οικογενειακής κατάστασης που επέρχονται μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αίτησης μετάθεσης, λαμβάνονται υπόψη για τη νέα περίοδο μεταθέσεων.

2. Στην παρ. 9 του άρθρου 9 του ιδίου Π.Δ., σχετικά με τις τακτικές μεταθέσεις, καθορίζεται ότι υπηρετούν στον τόπο επιλογής τους, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, καταλαμβάνοντας κατά προτεραιότητα τις κενές οργανικές θέσεις που προκύπτουν, τα στελέχη Λ.Σ. των εξής κατηγοριών προσωπικού Λ.Σ.:

  1. Των πολύτεκνων και των γονέων τριών τέκνων,
  2. αυτών που έχουν αποδεδειγμένα σύζυγο με αναπηρία άνω του 67%,
  3. αυτών που έχουν αποδεδειγμένα την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία άνω του 67%,
  4. των τελούντων σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος,
  5. αυτών που έχουν συμπληρώσει στο Λ.Σ. πραγματική υπηρεσία άνω των 28 ετών και έχουν μέχρι το βαθμό του Αντιπλοιάρχου και
  6. οι έχοντες την επιμέλεια τέκνων που φοιτούν στην 2η και 3η τάξη Λυκείου.

© 2022 Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - Οι Πολύτεκνοι στο Διαδίκτυο

Scroll to top